วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

ผู้เขียน

1 ความคิดเห็น:

 1. ชื่อ นายสังครีบ วัฒนราษฎร์
  วัน เดือน ปีเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2504
  สถานที่เกิด อุบลราชธานี
  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  ปีการศึกษา 2526
  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ปีการศึกษา 2549
  สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านนาพิน หมู่ที่ 2 ตำบลนาพิน
  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
  34130
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ตอบลบ