วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionsmain
 


 

3 ความคิดเห็น:

 1. “napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” ประกอบด้วยเทคนิค วิธีการ กระบวนการพัฒนา กิจกรรมปฏิบัติทั้งการบริหาร การเรียนการสอน และการนิเทศกำกับติดตาม จำนวน 10 แบบ ดังนี้
  1.ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “นาพินพอใจผล (NSTBAS)”
  2.การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration method)
  3. NAPINAIC-การประชุมอย่างสร้างสรรค์
  4. นาพินโมเดล (Napin model)
  5. NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน
  6. TAJAISAIFAMUE เทใจใส่ฝ่ามือ
  7.ปฏิบัติเชิงรุกและบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียน NAPIN PROACTIVE INTEGRATION
  8. NAPIN R&D วิจัยหาองค์ความรู้ใหม่
  9.นาพินโมเดล โฮล อิน วัน (NAPINMODEL WHOLE IN ONE)
  10.นาพินโมเดลฟลอร์โชว์(napinmodel floorshow)
  หลักการ/ที่มาและความสำคัญ
  แนวคิดรูปแบบ “นาพินโมเดล”“การพัฒนานักเรียน ต้องพัฒนาทุกส่วนอย่างเป็นระบบ ครบกระบวนการ เป็นรูปธรรม ใช้รูปแบบที่เหมาะสม มีผลงานที่เป็นจริง”

  ตอบลบ
 2. เพื่อให้การนำชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ (The knowledge management series for educational quality development in Napinschool 10 versions) “Napin model series10 versions” หรือ ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรดำเนินการดังนี้
  1. การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้ “รู้และเข้าใจ” ใน ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ (The knowledge management series for educational quality development in Napinschool 10 versions) “Napin model series10 versions” หรือ ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”
  2. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกช่วงชั้น เพื่อการนำชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ (The knowledge management series for educational quality development in Napinschool 10 versions) “Napin model series10 versions” หรือ ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”ในแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี
  3.การจัดแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ (The knowledge management series for educational quality development in Napinschool 10 versions) “Napin model series10 versions” หรือ ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” ต้องอาศัยการวางแผน แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจำปีต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
  4.มีคณะกรรมการติดตาม ประเมิน ที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝ่าย ให้ทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผล ภายหลังที่แผนประกาศใช้แล้ว 2 ปี และ 3 ปี เพื่อนำมาทบทวนพิจารณาปรับปรุง

  ตอบลบ
 3. จากแนวทางที่โรงเรียนได้วางไว้ จะเห็นภาพจุดประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยผลที่เกิดเป็นผลจากการใช้ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”หรือ
  “NAPINMODEL SERIES 10 VERSIONS” หรือ ชื่อเต็มว่า “ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 10 แบบ(The knowledge management for educational quality development in Napinschool 10 versions” ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลหลักในการขับเคลื่อนให้ชุดจัดการความรู้นี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาอย่างจริงจัง มีผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และตลอดไป เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ว่า “ เก่ง ดี มีสุข” อย่างแท้จริง

  ตอบลบ